Zapytanie ofertowe

Prośba o przesłanie oferty na „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU „IGAR” Izabela Garlak”, dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP.

 

Zapytanie ofertowe - pdf doc

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf doc

Załącznik nr 2 - oświadczenie pdf doc

Załącznik nr 3 - Wzór umowy pdf doc

Protokół z wyboru oferty - pdf

Informacja o wyborze wykonawcy - pdf